2012-05-17

Slapta 650-mečio šventė


Tik atsitiktinai pavyko surasti didžiausios Lietuvos istorijoje pergalės 650-mečiui pagerbti renginio tvarkaraštį Kuklus tas renginys, Lietuvos prezidentė ir vyriausybė atsisakė dalyvauti iškilmėse, tik galyčių (slaviškai - ukrainiečių) pastangomis Vytauto Didžiojo universitete gegužės 24-26 dienomis (su išvyka į Trakų pilį 25 dieną) įvyks mokslinė konferencija. Kurios tvarkaraštis ir pats anonsas nuo tautos slepiamas, išimtas net iš VDU renginių tvarkaraščio.

Nesu istorikas, bet disertaciją Algirdo klausimu parašęs Romas Batūra dabar interesų derinimo politikas, kompromisų menininkas — nebėra kam apginti protėvių garbės, atrodo teks pačiam rašyti atskirą apybraižą.

Visai glaustai: Algirdo laikais mogolai buvo užvaldę Kiniją, Indiją, Persiją, įveikę arabų kalifatą, krito turtingiausias musulmonų kultūros perlas Samarkandas, mogolų imperija tapo dar neregėtos galios ir dydžio, kone visos Azijos valstybė (Aleksandro Didžiojo imperija buvo žymiai mažesnė). Romos imperiją (belikusią Anatolijoje) nuo žlugimo išgelbėjo tiktai Algirdas (tada tapo imperatoriumi, perėmė ir Romos valdžios ženklą — dvigubą aukso kryžių, bet jo nelaikė svarbesniu už lietuviškus ženklus). Vakarų Europa irgi neturėjo vilties pasipriešinti, jau skubiai svarstė, kaip pasiduoti arba kur pasprukti.

Ir tuo metu lenkai sumanė įsiteikti — slapta pasiūlė mogolams pasidalinti Lietuvą (aišku, po to ir Lenkijai būtų greitas galas, bet valdininkams buvo vilties likti nuolankiais tarnais). Lietuviai tada dar buvo dorų savininkų tauta, Algirdas taikiai sugyveno su totoriais, stepėse tuomet buvo dvivaldystė: klajokliai piemenys ganėsi po pievas, o lietuviai ūkininkai arė žemę ir vertėsi laivininkyste. Tačiau mogolų vadai, apsvaigę nuo didelės valdžios, susigundė proga išplėsti savo galią, greitai užvaldyti Europą.

Taigi lietuviai vien savo pajėgomis, išduoti visų sąjungininkų, stojo į kovą praktiškai su viso pasaulio kariuomene. Algirdas nemėgo peštynių, taupė kiekvieną karį, nešokdavo kautis kiekviena proga, kai tik gali laimėti. Bet visi jo vadovauti mūšiai buvo žaibiški ir triuškinami. Sunkioji lietuvių kavalerija nušlavė Maskvos armiją per minutes, mogolų kariuomenė priešinosi ilgiau, bet irgi buvo įveikta staigiai, užtikrintai, galutinai. Ne vien Dniepro žiotis, bet ir visą šiaurinį Juodosios pajūrį lietuviai perėmė savo vienvaldystėn (vėliau Vytautas atsiėmė tik menką dalį, bet Lenkijos-Lietuvos istorikų skelbiamas Ukrainos užkariautoju).

Iš kur tokia Lietuvos galybė? Iš „pilietinės visuomenės“, savininkiškos santvarkos, gamtagarbės tikybos. Algirdas buvo pakantus slavų (suslavėjusių lietuvių) krikščionybei, bet pats nesikrikštijo ir lietuvių padorumo sampratą laikė aukščiau. Kryžiuočių Algirdas išvis nelaikė baisiu priešu, ketino ordiną iš Parusios iškraustyti už Dono, į pietrytinį Europos pakraštį, kad ten kitatikiams įrodinėtų savo tiesą.

2012-05-12

Krivių pilis 1490 metais Vilniuje


Krivių pilis 1490 metais Vilniuje
Hartmann Schedel: „Liber chronicarum“: CCLXXIX Lithuania
http://www.beloit.edu/nuremberg/inside/about/

2012-04-01

Nepaverskime Lietuvos kumetynu!

Lietuvių tautą sukūrė, jos papročius ir valstybę visais amžiais gynė savarankiški ūkininkai. Samdinių pramonė ir šeimos ūkių naikinimas yra lietuvių tautos naikinimas.

Samburis.Patirtis.org pranešimas žinių talkos leidykloje „Sava Lietuva“ apie penkių partijų vadovams įteiktą kreipimąsi dėl tautai pragaištingos žemės ūkio politikos.

2012-03-12

Lietuva — nuo jūros iki jūros

Nei žemaičiai, nei jetvingiai niekada nepriklausė jokioms kitoms tautoms, kaip tik lietuvių. Jie niekada nekalbėjo jokia kita kalba, kaip lietuvių. Ir nebuvo taip, kad lietuviai nesuprastų jetvingių kalbos.

— Jogailos ir Vytauto Didžiojo laiškas popiežiaus nuncijui.

2012-03-11

Kas yra tauta?

Kovo 11 proga dovanoju atsakymą — džiaugiuosi išrišęs beviltiškai sunarpliotą klausimą.

Kas yra tauta?

Tautos sąvoka pamiršta, tautiškumo turinys iškreiptas ir išniekintas. Kas yra tauta — ką reiškia pati sąvoka, koks jos turinys? Kokia tautiškumo vertė, netgi nauda — kodėl verta laikytis protėvių papročių, argi ne geriau apsimokėtų perimti iš kiekvienos tautos, kas jų papročiuose naudinga ir nevaržyti savęs tautiniais prietarais, priklausomybe vienai tautai, o būti laisvu pasaulio piliečiu? Atsakant paprastai pasipila tuščiažodžiavimai, gražbylystė apie dvasios slėpinius ir sielos virpulius, tarsi objektyviai dalykas būtų nepažinus, nešališkai nepatikrinamas ir neįrodomas. Neseniai ėmiausi tyrinėti pats, ir pavyko išsiaiškinti, ištraukti iš užmaršties, bent nutverti siūlo galą. Priėjau išvados, kad tautiškumas kadaise buvusi žmonių veislininkystė savęs atžvilgiu — griežtas ugdymas, kilmės puoselėjimas, orumas ir tarpusavio pagalba (talka). Šią prielaidą paremia kalbotyra, o neseniai patvirtino ir naujausi genetikos mokslo atradimai, padedant antropologijai, archeologijai, matematiniam klimato modeliavimui.

2012-03-07

Šiaurinė Lietuva

Lenkijos-Lietuvos istorikai kaip akivaizdų laukinio protėvių plėšrumo pavyzdį mini lietuvių karo žygį (jau „istoriniais“ laikais) į „tolimąją“ Kareliją, tikina, kad Naugardas niekada nebuvęs lietuvių, kad caras Petras I pastatė Rusijos sostinę Sankt Peterburgą tuščioje laukymėje… Tuo tarpu patys rusai pripažįsta ten nuo seno buvusią lietuvių tėvoniją:
В 1333 году город и крепость переданы в отчину литовскому князю Наримунту, который ставит сюда своего сына Александра (ореховский князь Александр Наримунтович). При этом Орешек становится столицей удельного Ореховецкогo княжества. Наримунт жил больше в Литве, а в 1338 году он не явился на зов Новгорода защищать его против шведов и отозвал своего сына Александра. Позднее в Орешке был взят шведами в плен новгородский боярин-дипломат Козма Твердиславич. В 1349 году, после отбития крепости у шведов, здесь посажен воевода Иаков Хотов. В 1352 году построены каменные стены. В 1384 году сын Наримунта Патрикей Наримунтович (родоначальник князей Патрикеевых) был приглашён в Новгород и был принят с большими почестями и получил город Орехов, Корельский городок (Корелу), Koporye, Старая Ладога, а также Луское (с. Лужское).
Panašiai rusai sako ir apie Kižus jau netoli Arktikos, Onegos ežero šiaurinėje pakrantėje (kur stovi puošni šventovė — protėvių medinės architektūros paminklas):
в далеком прошлом этим названием обозначалось место языческого святилища, впоследствии замененного, как это нередко случалось, христианским храмом, предшественником ныне существующих здесь сооружений.
Petrapilis Oreshek Orechov Neva-ladoga Maketas Kizhi Kizhai Kizai Sala-tvirtove

2012-02-26

Teisingoj santvarkoj gėdinamas skurdas, o demokratijoj turtas

Taip kalbėjo Kampucius. O kaip buvo Sarmatijoje? Kas yra sarmata?

2012-02-22

Broken Windows Updates

Permanently failing MS Windows patches — with no way to cancel, to remove, switch off, block out failed patches. Thus there is no possibility to prevent these broken items, constantly pushed by Windows Update.Šiuolaikinė programavimo pramonė: didžiuma darbo lopant savo pačių klaidas, teršiant naujomis, augant, pučiantis. Pirmenybę ir didžiausią finansavimą skiriant ypatingos svarbos „important security updates“ saugumo spragų lopymui. Vis didesne panieka naudotojui: jam nebeseka ne tik atsisakyti, išjungti, bet nė pamatyti, kas daroma jo kompiuteryje. Permušant ir nutraukiant jo darbą, tarsi ne jisai šeimininkas. 

2012-02-19

Dakai, Daugai, Dauguva


Tu Lietuva, tu mieliausia, mūsų motinėla!
Tu Dauguva, tu plačiausia Lietuvos upela!

Lietuva — tai ne upelis Lietauka ir ne koks ten valsčiukas Baltarusijoje, lenkinimo politikų terminu „Lituania Propria“. Lietuva tūkstantmečiais buvo „nuo jūros iki jūros“, seniau dargi siekė Aziją. Bet ir iki 1918 m. Lietgala (slaviškai Latgala) tebuvo šiaurinis Aukštaitijos galas, Vidzemė buvo šiaurinis Žemaitijos galas — Žiemgala, Kurzemė taip pat šiaurinė Kurša. Beje, kuršiai, būdami vakariniai „baltai“, skyrėsi gerokai labiau nuo rytinių, negu šie tarpusavy šiauriau ir piečiau. Antai Daugpilio apylinkių tarmė lygiai ta pati, kaip ir Gervėcių. Daugai, daugų pilis Daugpilis, Dzvynios paupio daugų kraštas Dauguva — tos pačios kilmės vietovardžiai.

Kuršiams, žemaičiams, Upytės krašto žmonėms Ryga buvo ne mažiau savas miestas už Vilnių. Lietuvių gramatikos tėvas Jonas Jablonskis svarbiausius savo veikalus subrandino toje neva vokiškoje „Mintau“ gimnazijoje. Ten kurį laiką gyveno ir Daukantas, kunigavo Vaižgantas, dirbo ir kūrė kiti Lietuvos tautinio atgimimo šviesuoliai. Šioje Mįtuvos gimnazijoje lietuvybės rašto mokėsi Smetona, Paltarokas, Martišius, Mironas, Avižonis, Didžiulis, Yčas, Šleževičius, Šliūpas, Vienožinskis.